Saturday, 21/05/2022 - 18:42|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Bùi Thị Xuân

KẾ HOẠCH Kiểm tra nội bộ năm học 2020-2021

PHÒNG GD&ĐT TÂY SƠN

TRƯỜNG THCS BÙI THỊ XUÂN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số: 17/KH-BTX

Tây Xuân, ngày 12 tháng 10  năm 2020

KẾ HOẠCH

 Kiểm tra nội bộ năm học 2020-2021

 

             Căn cứ Công văn Hướng dẫn số 506/PGDĐT-KTr ngày 8/10/2020 của Phòng GD&ĐT Tây Sơn về việc hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra năm học 2020-2021; 

             Thực hiện Kế hoạch Số 14/KH-BTX, ngày 7/10/2020, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021 của Hiệu trưởng Trường THCS Bùi Thị Xuân;

Trường THCS Bùi Thị Xuân xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ nhà trường năm học 2020 - 2021 với những nội dung sau:

 I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

1. Mục đích

          - Kiểm tra nhằm đánh giá ưu điểm, nhược điểm, mức độ hoàn thành nhiệm vụ, của các thành viên, bộ phận trong đơn vị;

           - Qua kiểm tra, kịp thời phát hiện những hạn chế, sai phạm trong thực hiện nhiệm vụ, phân tích nguyên nhân, đề xuất các biện pháp phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế thiếu sót. Trên cơ sở đó lãnh đạo nhà trường có các biện pháp chỉ đạo, điều hành, điều chỉnh nhằm nâng cao hiệu quả quản lý.

- Củng cố và thiết lập kỷ cương, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động giáo dục trong nhà trường.

2. Yêu cầu

- Kiểm tra có trọng điểm, trọng tâm theo hướng dẫn của Phòng Giáo dục và Đào tạo.

- Hoạt động kiểm tra phải đúng kế hoạch, đảm bảo chính xác, khách quan, trung thực, công khai, dân chủ, không làm cản trở hoạt động bình thường của giáo viên, các bộ phận là đối tượng kiểm tra; không bao che cho các bộ phận, giáo viên có hành vi vi phạm pháp luật.

 II/NỘI DUNG KẾ HOẠCH

 1. Nội dung kiểm tra nội bộ

Nội dung kiểm tra nội bộ năm học 2020-2021 thực hiện theo Công văn hướng dẫn số 506/PGDĐT-KTr ngày 8/10/2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Tây Sơn. Bao gồm các nội dung sau:

 • Việc thực hiện công tác tuyển sinh;
 • Thực hiện các qui định về chuyên môn
 • Việc triển khai chương trình Giáo dục phổ thông mới;
 • Việc quản lý điểm, đánh giá xếp loại học sinh;
 • Việc Ứng dụng CNTT trong dạy học và quản lý;
 • Việc quản lý dạy thêm, học thêm;
 • Việc thực hiện biện pháp đảm bảo an toàn trường học, phòng chống bạo lực học đường;
 • Công tác giáo dục đạo đức,lối sống cho học sinh
 • Các khoản thu đầu năm.
 1. Kế hoạch kiểm tra nội bộ

(Nội dung chi tiết theo danh mục đính kèm)

   III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 1. Các biện pháp tổ chức thực hiện:

        - Thành lập ban kiểm tra nội bộ trường học (có QĐ kèm theo).

        - Ban kiểm tra nội bộ trường có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch kiểm tra trong năm học và tiến hành việc kiểm tra theo phân công của Trưởng ban.

        - Thực hiện chế độ hồ sơ: Kiểm tra xong lập và lưu đầy đủ hồ sơ theo quy định

        - Thời gian thực hiện từ tháng 9/2020 đến hết tháng 5/2021.

 1. Trách nhiệm thực hiện:

          - Trách nhiệm của người kiểm tra: Có trách nhiệm tìm hiểu, nghiên cứu các văn bản pháp quy, các quy định, hướng dẫn của các cấp để có căn cứ đối chiếu khi kiểm tra. Bảo đảm tính trung thực , khách quan, thực hiện kiểm tra nội bộ theo kế hoạch. Cụ thể hoá kế hoạch kiểm tra nội bộ trong năm học bằng việc lập kế hoạch cụ thể cho từng tháng (theo thời gian). Mỗi nội dung kiểm tra nhất thiết phải lập biên bản kiểm tra để làm căn cứ đánh giá, lưu trữ hồ sơ. Phân tích, đánh giá để thấy được những mặt mạnh đã đạt được, những hạn chế còn tồn tại. Từ đó tìm ra những giải pháp khắc phục tốt nhất, góp phần thúc đẩy các hoạt động giáo dục trong nhà trường ngày càng hoàn thiện hơn.

-Trách nhiệm của đối tượng kiểm tra: đưa nội dung đánh giá công tác kiểm tra nội bộ vào chương trình công tác, đồng thời điều chỉnh, bổ sung các kế hoạch cho sát thực tế,  cung cấp đầy đủ hồ sơ minh chứng, có thái độ nhận rõ những ưu điểm, hạn chế khi ban kiểm tra nội bộ tư vấn.

Trên đây là Kế hoạch kiểm tra nội bộ của nhà trường năm học 2020- 2021,  Kế hoạch này được triển khai trong toàn thể CB-GV-CNV và các bộ phận, tổ chuyên môn, để tổ chức thực hiện. Ngoài ra, Ban kiểm tra nội bộ trường học sẽ tiến hành kiểm tra đột xuất hoặc không báo trước một số nội dung phát sinh tùy theo tình hình thực tế của đơn vị./.

         Nơi nhận:

- PGD (B/c)

- Ban kiểm tra nội bộ (t/h);

- Tổ CM, VP;

- Lưu CM,VT.

 

          HIỆU TRƯỞNG 

             đã ký, đóng dấu)

 

 

PHÙ QUỐC TIẾN

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 98
Hôm qua : 10
Tháng 05 : 310
Năm 2022 : 2.796