Saturday, 21/05/2022 - 18:32|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Bùi Thị Xuân

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ GIỮA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2020-2021

Tài liệu đính kèm: Tải về

    PHÒNG GD&ĐT TÂY SƠN                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS BÙI THỊ XUÂN                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           Số: 18/KH-BTX                                                                           Tây Xuân, ngày 12 tháng 10 năm 2020

 

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ GIỮA HỌC KÌ I

       NĂM HỌC 2020-2021

 

             Căn cứ công văn số 510/  PGD-ĐT, ngày 08/10/2020 của Phòng GD-ĐT Tây Sơn V/v hướng dẫn tổ chức kiểm tra, đánh giá học sinh THCS từ năm học 2020-2021.

           Căn cứ Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021, Trường THCS Bùi Thị Xuân xây dựng kế hoạch tổ chức Kiểm tra giữa học kỳ I, năm học 2020 - 2021 như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

      Nhằm đánh giá đúng thực chất tình hình, kết quả thực hiện chương trình, kế hoạch dạy học của nhà trường đến giữa học kỳ I, năm học 2020-2021. Trên cơ sở đó phát huy những kết quả đạt được, khắc phục hạn chế, khuyết điểm, đồng thời rút ra bài học kinh nghiệm trong công tác quản lý, thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra, đánh giá góp phần nâng cao chất lượng dạy - học của đơn vị.

   Tổ chức kiểm tra, chấm kiểm tra chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy chế, đánh giá khách quan, chính xác kết quả học tập của học sinh.

 II. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ:

   1. Biên soạn đkiểm tra, đánh giá:

     a. Các yêu cầu đối với đề kiểm tra:

        - Đi với bài kim tra, đánh giá bng điểm s: thông qua bài kiểm tra trên giấy hoặc trên máy nh: đkiểm tra phi được xây dng theo ma trn1, đặc tả câu hi tlun, trắc nghiệm khách quan hoặc trắc nghiệm khách quan kết hợp với tlun cần biên son theo mức độ cn đạt ca chương trình môn hc, hoạt đng giáo dc2.

      - Căn cứ vào chuẩn kiến thc, knăng, hưng dẫn thc hin điều chnh nội dung dạy hc cp THCS trong cơng trình môn hc, mức độ cần đạt ca chương trình môn hc, hoạt động giáo dc, mc đphát trin năng lc ca hc sinh, mc đhoàn thành nhiệm vhc tập ca hc sinh theo chương trình môn hc, hot động giáo dc (theo 4 mc đyêu cu trong các bài kiểm tra, đánh giá đảm bảo sphù hp vi đi tượng hc sinh và tăng dần tlệ các câu hi, bài tp ở mc đvn dng, vn dụng cao)

     - Việc biên soạn đkiểm tra phi theo quy trình biên son đ, mi môn hc phải có ti thiu 02 b đkiểm tra, có hưng dn chấm chi tiết và biu đim.

      - Thời lưng kim tra, đánh giá: 45 phút đối vi các môn Vt , Hóa hc, Sinh hc, Lịch s, Đa lí, Giáo dục công dân, tiếng Anh, Công nghệ, Tin học; 90 phút đi với các môn: Toán, Ngvăn.

*  Đối vi bài kim tra thc hành, dự án học tập:

     - Giáo viên khi thc hiện phi có hưng dn, tiêu chí đánh giá trưc khi thc hin.

       b. Nội dung kiểm tra: Chương trình dạy học tính đến thời điểm kiểm tra giữa kì (hết tuần 9).

      c. Cu trúc đkiểm tra

         - Môn Ngữ Văn: 100% tự luận.

         - Tin học: 60% trắc nghiệm khách quan; 40% tự luận.

         - Toán, Tiếng Anh : 30% trắc nghiệm khách quan; 70% tự luận.

         - Các môn còn lại: 40% trắc nghiệm khách quan; 60% tự luận.

  2.  Ra đề và nộp Đề đề xuất:

          * Ra Đề đề xuất, nộp về PGD:

              - Khối lớp 9: 08 môn (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh, Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học), GVBM ra 01đề/môn/khối lớp, có ma trận và hướng dẫn chấm

            - Khối lớp 6,7,8: 03 môn ( Toán , Ngữ Văn, Tiếng Anh), GVBM ra 01đề/môn/khối lớp, có ma trận và hướng dẫn chấm

           àTổ trưởng CM phân công GVBM trong tổ ra đề đúng theo yêu cầu; kiểm duyệt đề và nộp về cho PHT bằng văn bản ( số lượng 02 bản) và bằng thư điện tử theo địa chỉ E.mail: tructhcsbtx@gmail.com  . Hạn cuối là sáng ngày 24/10/2020

         * Đề trường: Các môn còn lại của khối lớp 9 và các khối lớp 6, 7, 8, tổ trưởng chuyên môn phân công giáo viên ra 02 đề/môn/khối lớp (gồm: Đề, Ma trận, HDC)

        - TTCM kiểm tra, ký duyệt đề và nộp về cho PHT bằng văn bản ( số lượng 02 bản + 01 Đề rời ) và bằng thư điện tử theo địa chỉ E.mail: tructhcsbtx@gmail.com . Hạn cuối vào sáng  ngày 30/10/2020.

III. TỔ CHỨC KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ GIỮA HỌC KỲ I:      

    1)  Bố trí các phòng kiểm tra:

       * Đối với các môn kiểm tra tập trung theo lịch Phòng GD và của trường,  danh sách học sinh được sắp xếp theo thứ tự A, B, C ; với các phòng thi cụ thể như sau:                 

    - Khối lớp 9 (118): bố trí  4 phòng (3 phòng 29HS; phòng cuối 31HS-9A1)

    - Khối lớp 8 (131): bố trí  5 phòng (4 phòng 25HS, 1 phòng cuối 31HS-8A1)

    - Khối lớp 7 (112): bố trí  4 phòng (mỗi phòng 28HS)

    - Khối lớp 6 (132): bố trí  5 phòng (4 phòng 26HS, 1phòng 28)

    2) Thời gian kiểm tra:  

      * Từ ngày 02/11/2020 đến 07/11/2020 (Tuần 9): GVBM tổ chức kiểm tra cho các khối lớp theo TKB với các môn Mĩ Thuật, Âm nhạc, Thể dục, Tin học.

     * Từ ngày 9/11/2020 đến 12/11/2020 (Tuần 10):  Kiểm tra tập trung theo lịch PGD

            + Đề PGD: Khối lớp 9 (Ngvăn, Toán, Tiếng Anh, Lch s, Đa lí, Vật  lí,  Hóa  học  và  Sinh  học); Khối lớp 6,7,8 (Ngvăn, Toán, Tiếng Anh)

             + Đề trường: các môn còn lại của khối 6,7,8,9

 

Thứ/ngày

Buổi

Môn/khối

Thời gian bắt đầu

Ghi chú

Thứ 2 9/11/2020

 

Sáng

Ngữ Văn 9 ; 8

 

7h00

 

Hóa học 9;  8

 

 

 

Chiều

Ngữ Văn 6,7

 

13h00

 

Địa lý 6; 7

 

 

 

Thứ 3 10/11/2020

 

Sáng

Toán  8; 9

 

7h00

 

Lịch sử 9 ; 8

 

 

 

Chiều

Toán 6,7

 

13h00

 

Lịch sử 6;7

 

 

 

Thứ 4 11/11/2020

 

 

 

Sáng

Vật lí 9; 8

 

7h00

 

Tiếng Anh 9; 8

 

 

K9 Nghe đầu giờ; K8 Nghe cuối giờ

Công Nghệ  9; 8

 

 

 

 

Chiều

Tiếng Anh 6,7

 

13h00

K6 Nghe đầu giờ; K7 Nghe cuối giờ

Vật Lý 6; 7

 

 

 

Sinh học 6; 7

 

 

 

 

 

Thứ 5 12/11/2020

 

Sáng

 

Sinh học 9;  8

 

7h00

 

 Địa lí 9;  8

 

 

 

GDCD 9; 8

 

 

 

 

Chiều

Công Nghệ  6; 7

 

13h00

 

GDCD 6; 7

 

 

 

 

      - Giấy làm bài thi theo mẫu Trường quy định thống nhất (các môn PGD ra đề: học sinh làm bài trên giấy riêng, không làm bài trong đề).

      - TTCM trực buổi thi, thực hiện việc đánh mã phách, cắt phách, nộp lại mã phách cho trường .

     - Sau khi kiểm tra xong, tiến hành dạy bình thường theo TKB của tuần 10.

   3. Tổ chức chấm bài kiểm tra và vào điểm:

       - Sau mỗi buổi kiểm tra, GVBM nhận bài đã được cắt phách để chấm và sau khi chấm xong nhận đầu phách tại trường để thực hiện hồi phách, vào điểm phần mềm Vnedu;

      - Giáo viên chữa bài kiểm tra cho HS, để giúp các em rút kinh nghiệm trong việc làm bài. Sau đó, nộp lại bài kiểm tra về trường quản lí.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

    1. Ban Giám hiệu

         - Thành lập Hội đồng kiểm tra đánh giá giữa HKI và phân công nhiệm vụ các thành viên của Hội đồng, các bộ phận phục vụ kì kiểm tra. (có các Quyết định kèm theo).

       -Tchc bc thăm chọn đề chính thc và đề dbị (đối với các môn trường ra đề)

       - Sắp xếp các phòng kiểm tra giữa kì HKI theo quy định của Phòng GD&ĐT, thông báo cho học sinh và niêm yết danh sách các phòng kiểm tra tại trường.

       - Chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng kiểm tra giữa kì HKI.

       - Sơ kết, đánh giá, rút kinh nghiệm trong việc tổ chức kiểm tra đánh giá giữa kì, kết quả dạy- học của giáo viên và học sinh trong nhà trường.

    2. Tổ chuyên môn

      - Triển khai Kế hoạch kiểm tra giữa kì HKI đến giáo viên của tổ; phân công giáo viên bộ môn trong tổ ra đề kiểm tra theo yêu cầu của kế hoạch nhà trường

       - Trên cơ sở kết quả kiểm tra chung giữa HKI, tiến hành sơ kết, đánh giá, rút kinh nghiệm trong việc thực hiện phương pháp dạy học đối với học sinh.

    3. Giáo viên:

      Ôn tập, củng cố kiến thức cho học sinh theo các nội dung được hướng dẫn tại công văn số 510/PGD-ĐT, ngày 08/10/2020 của Phòng GD-ĐT Tây Sơn V/v hướng dẫn tổ chức kiểm tra, đánh giá học sinh THCS từ năm học 2020-2021.

      4. Các bộ phận phục vụ kiểm tra:

          - Tổ chức thực hiện nhiệm vụ được phân công nghiêm túc, đúng quy định.

          - Ban duyệt Đề, in sao Đkiểm tra, phi đảm bảo tính bảo mật tuyệt đi.

 

            Trên đây là kế hoạch tổ chức kiểm tra đánh giá học sinh giữa kì  (HKI )của nhà trường, yêu cầu tổ trưởng chuyên môn, giáo viên và các bộ phận thực hiện nghiêm túc. Trong quá trình thực hiện, nếu có gì vướng mắc thì kịp thời phán ánh cho BGH để được hướng dẫn thêm./.         

 

 

Nơi nhận:

   - HT (b/c)

   - TTCM,GV (th/h)

   - Lưu: VT, CM.         

                                   

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký, đóng dấu)

 

 

 

PHÙ QUỐC TIẾN

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 98
Hôm qua : 10
Tháng 05 : 310
Năm 2022 : 2.796