Saturday, 21/05/2022 - 20:32|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Bùi Thị Xuân

QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP BAN KIỂM TRA NỘI BỘ - NĂM HỌC: 2020 – 2021

   

  PHÒNG GD & ĐT TÂY SƠN 

TRƯỜNG THCS BÙI THỊ XUÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

     Số : 35/2020/QĐ-BTX                                     Tây Xuân, ngày 12  tháng 10 năm 2020                                    

QUYẾT ĐỊNH
V/v thành lập Ban kiểm tra nội bộ

        Năm học: 2020 – 2021

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS BÙI THỊ XUÂN

Căn cứ Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thong và trường phổ thong có nhiều cấp học được ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Hướng dẫn số 506/PGDĐT-KTr ngày 8/10/2020 của Phòng GD&ĐT Tây Sơn về việc Hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra năm học 2020-2021; 

Căn cứ Kế hoạch Số 14/KH-BTX, ngày 7/10/2020, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021 của Hiệu trưởng Trường THCS Bùi Thị Xuân;

Xét năng lực, phẩm chất đạo đức của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường.

QUYẾT ĐỊNH:

 

      Điều 1. Nay thành lập Ban kiểm tra nội bộ trường THCS Bùi Thị Xuân  năm học 2020 – 2021 gồm có các ông (bà) có tên sau :

1.

Phù Quốc Tiến

- Hiệu trưởng      

- Trưởng Ban .

2.

Võ Thị Thanh Trúc

- Phó Hiệu trưởng

- P. trưởng ban

3.

Chế Minh Lộc

- Tổ trưởng Tổ Toán – Lý - Tin

- Thành viên

4.

Nguyễn Thị Thanh Mai

- Tổ trưởng Tổ Hóa – Sinh – Địa

- Thành viên

5.

Đỗ Ngọc Son

- Tổ trưởng Tổ Văn – Sử - NN

- Thành viên

6.

Trần Thị Cẩm Tú

- CTCĐ

- Thành viên

7.

Nguyễn Xuân Tòng

- Trưởng ban TTrND

- Thành viên

8

9

Nguyễn Minh Tố

Võ Thị Trinh

-Tổng PTĐ

- Tổ trưởng Tổ Văn phòng

- Thành viên

- Thành viên

 

   Điều 2: Ban kiểm tra nội bộ trường có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch kiểm tra trong năm học và tiến hành việc kiểm tra theo phân công của Trưởng ban.

  Việc kiểm tra được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục kiểm tra đã được quy định theo Luật Thanh tra, các văn bản pháp luật khác liên quan đến công tác thanh tra. Chế độ (nếu có) của các thành viên thực hiện theo Quy chế chi tiêu nội bộ hiện hành của trường THCS Bùi Thị Xuân

            Điều 3. Các Tổ chuyên môn, Tổ văn phòng, các ông ( bà) có tên ở Điều 1 căn cứ  Quyết định  thi hành ./.          

 

           Nơi nhận :

     - Như Điều 1;

     - PGD (bc)

     - Lưu CM,VT

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký, đóng dấu)

 

 

PHÙ QUỐC TIẾN

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 99
Hôm qua : 10
Tháng 05 : 311
Năm 2022 : 2.797