Có những hoàn cảnh giao tiếp như: Đi dự một cuộc hội thảo ở trường khác, đến lớp ôn thi hoặc đi dự sinh nhật một người bạn... Ngẫu nhiên bạn "bị" xếp ngồi cạnh một người lạ, chưa ...